Mở Drop Nguyên Liệu 2.5 tại Kundun

BQT đã tiến hành mở Drop Nguyên Liệu 2.5 tại Kundun với tỉ lệ 2%


BQT Mu Huyền Thoại Xin thông báo !