Phân Bố Drop Ngọc , Item và Tỉ lệ Ép Đồ Máy chủ Kim Long

 PHÂN BỐ NGUYÊN LIỆU


 
Nguyên liệu
Phân Bố – Tỉ Lệ
Lông vũ – Huy Hiệu Hoàng Tộc Tỉ lệ : 0.5%
Rơi sau 1 tuần Open beta
Map rơi ICARUS
Server : 2 3
Ngọc Hỗn Nguyên Toàn bộ MAP
Quái vật cấp độ 75 Level trở lên
Tỉ lệ 1%
Ngọc Sáng Tạo , Ngọc Sinh Mệnh Toàn bộ MAP
Quái vật cấp độ 75 Level trở lên
Tỉ lệ 2%
Ngọc Tâm Linh Toàn bộ MAP
Quái vật cấp độ 120 Level trở lên
Tỉ lệ 0.5%
Ngọc Ước Nguyện Toàn bộ MAP
Quái vật cấp độ 140 Level trở lên
Tỉ lệ 1%
Đá Nguyên Thủy Tháp Tinh Luyện
Tỉ lệ 1%
Linh Hồn Chiến Mã  Toàn bộ MAP
Quái vật cấp độ 110 Level trở lên
Tỉ lệ 1%
Linh Hồn Quạ Tinh Toàn bộ MAP
Quái vật cấp độ 110 Level trở lên
Tỉ lệ 1%

 TỈ LỆ ÉP ĐỒ


Vật phẩm
Tỉ lệ
Vũ khí Chao 60%
Cánh cấp 1 60%
Cánh cấp 2 55%
Cánh 2.5 30%
Cánh cấp 3 30%
Nâng Cấp Item +10 – > 85%
+11 – > 75%
+12 – > 65%
+13 – > 55%
+14 – > 35%
+15 – > 25%
Ép Chiến Mã
Ép Quạ Tinh 
55%
Ép Lông Vũ Condor 30%