Phân Bố Drop Ngọc và Lông Vũ cụm máy chủ Lorencia

 

HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
  Lông Vũ , Huy Hiệu Hoàng Tộc

Mở Drop từ 0:00 07/8/2021

0.5% ICARUS

Chỉ rơi SV  2 và 3

.Server 2 cao hơn Sever 3

TÂT CẢ
Ngọc Sinh Mệnh 3% Chỉ rơi SV  2 và 3

Server 2 cao hơn Sever 3

Quái vật cấp trên 80 Level
Ngọc Tâm Linh 2% Chỉ rơi SV  2 và 3

Server 2 cao hơn Sever 3

Quái vật cấp trên 100 Level
Ngọc Hỗn Nguyên 3% Chỉ rơi SV  2 và 3

Server 2 cao hơn Sever 3

Quái vật cấp trên 70 Level
Ngọc Ước Nguyện 1% Chỉ rơi SV  2 và 3

.Server 2 cao hơn Sever 3

Quái vật cấp trên 120 Level