Sự Kiện Ingame câp nhật lần 3

 

Sự In Game máy chủ Hoàng Kim

 

Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2-3 0:00, 4:00, 8:00

12:00, 16:00, 20:00

22:00

Box 1-2-3-4-5 Hàng ngày
Lorencia (Boss Hoàng Kim)
Noria – Devias
Atlans – Tarkan
Boss Kundunt 2-3 24h / 1 lần
Từ khi bị Kill chết
Đồ Thần – Item 380 Hàng ngày
Sky Event
(NEW)
2-3 10h – 22h Đồ Thần – Item 380 Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 2-3 4h / 1 lần
Bắt đầu 1:00
Đồ Thần – Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP) 2-3 08h00 – 12h00
16h00 – 18h00
Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 400 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 30 người
Lâu Đài Máu (VIP) 2-3 02h30 – 14h30
14h30 
 20h30 – 22h30
– 0h30
Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 500 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 30 người
Blue Event
(NEW)
2-3 9h40 – 13h40

17h40 – 20h40 – 23h30

Các Loại Ngọc
Hàng Ngày

Atlans (20:45) và (38:34)

Boss Quỷ Vương
(NEW)
20
9h – 21h – 1h00 
Lông Vũ – HHHT
Cụm Ngọc Bless , Soul
Hàng Ngày

Map Aida 02 (205:201)

Boss Erohim
(NEW)
20
7h15 – 19h15 – 23h15 Đồ EXC
Cụm ngọc các loại
Hàng Ngày

Map Barrack (43:109)

Boss Medusa
(NEW)
3-4 03h45 11h45
19h45 23h45
 
Nguyên Liệu Cánh 2.5
Item Cấp Cao
Hằng ngày
 Map SwampofCalmness
Dungegon Event
20 10h45 và 22h45 Đồ EXC , Ngọc
Kundun , Mesuda
Hàng ngày
Dungegon 3
Summer Event 2-3 7h40 – 11h40
15h40 – 22h40
Các loại ngọc Hàng Ngày
Atlans (20:45) và (38:34)
Raklion Event 1 11h00 – 23h00 Item Exl Cao Cấp – PCP Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện 3-4 Cả ngày Item Exl Cao Cấp – PCP Hàng ngày
PK Đại Chiến 20 21:30 Top 1 Kill : 30B+30S
Top 2 Kill :
20B+20S
Top 3 Kill :
10B+10S
 
Tham Gia Tại NPC Lorencia SV-20
Tọa độ 143:138
X2 Exp Tất cả Cả ngày Exp x2 Chủ Nhật