Tạm Tắt chức năng giao dịch trong lúc gộp máy chủ

Thời gian mở lại BQT sẽ thông báo ở thông báo tiếp theo ! Dự kiến sau khi gộp Server xong !

Đối với những giao dịch cần thiết nhất thiết phải giao dịch , những nhân vật này đều ở máy chủ cũ không phải nhân vật gộp Qua thì liên hệ Admin để được giao dịch

BQT Mu Huyền Thoại Thông Báo !