Trao Giải Công Thành Chiến Lần 3

★ Phần thưởng Cho Liên Minh Phong Ấn và giữ Thủ Thành đến hết giờ [52Cards]:

– 300 Bless : 300 Soul

★ Phần thưởng Cho Liên Minh thất bại [o067890o] :

– 100 Bless : 100 Soul.

 

PHẦN THƯỞNG HÒM ĐỒ CHUNG CHỦ GUILD LIÊN MINH