TRAO GIẢI ĐUA TOP THỬ NGHIỆM MÁY CHỦ LORENCIA

TRAO GIẢI ĐUA TOP THỬ NGHIỆM MÁY CHỦ LORENCIA


Không cần lập lại tài khoản Open Beta
Phần thưởng trao vào 17h ngày 30/7/2021


Top
Phần Thưởng
Ghi chú
zzxxx 150.000 Gcoin Trao vào tài khoản
Top1 100.000 Gcoin Trao vào tài khoản
XjnNhe 50.000 Gcoin Trao vào tài khoản